Contributie

1. Contributie bedragen
De contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HVZ. Onderstaande bedragen zijn inclusief zaalhockey (indien voorzien binnen het hockeypakket):

Lidmaatschap abonnement, seizoen 2022-2023 Bedrag (euro)
Benjamins (t/m 5 jaar) 90,00


Jongste jeugd F-teams (6 en 7 jaar) 170,00
Jongste jeugd E-teams 235,00

Junioren D/C teams 305,00
Junioren B/A teams 330,00

Senioren Heren 1, Dames 1 365,00
Senioren Heren 2, Dames 2 295,00
Senioren Dames 3 250,00
Senioren Dames 4 295,00
Senioren Trimmers (lid op 1 juni 2022) 205,00
Senioren Trimmers (nieuwe leden) 250,00

Maximum gezinscontributie 874,00

Inschrijfgeld senioren, trimmers en trainingsleden 25,00
Inschrijfgeld jongste jeugd en junioren 20,00
Boete betaling na 1 oktober per maand (geldt niet voor machtiginggevers) 5,00

De berekening van de contributie bij de jongste jeugd en de junioren gaat automatisch en op leeftijd. Hierdoor kan het voorkomen dat bijv. een lid van 10 jaar is ingedeeld en speelt in een E8-team maar dat contributie voor D-junioren berekend wordt. Dit komt dan door de leeftijd.

Het gezinsmaximum geldt uitsluitend voor leden van een gezin die ingeschreven zijn op hetzelfde huisadres. 

Oudleden die weer actief lid worden, zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

HVZ is een sportvereniging. Bij sporten loop je het risico dat er blessures ontstaan. Persoonlijke omstandigheden (vervelende langdurige blessures, stage, verhuizing etc.) zijn in principe geen argument voor stopzetting of restitutie van de contributie.

Tijdens het seizoen kun je stoppen met hockey, echter de contributieverplichting loopt door tot het einde van het lopende seizoen. Opzeggingen of wijzigingen gedurende het seizoen zullen nooit tot contributie restitutie leiden.
Je opzegging moet HVZ vóór 1 juni hebben bereikt (1 maand voor einde seizoen). Je krijgt van de opzegging altijd binnen 5 dagen een bevestiging van de ledenadministratie. Zie de pagina over het lidmaatschap en hoe je precies kunt opzeggen.

2. Kortingen
Wanneer de inschrijving van een nieuw lid tijdens het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag. Voor inschrijvingen na 15 maart, geldt een korting van 75% op de jaarcontributie.
Nieuwe leden via de Tulpencursus of ingeschreven na 1 mei, betalen pas contributie met ingang van het nieuwe hockeyseizoen (na de zomervakantie).
Er is geen korting op het inschrijfgeld.

3. Betaalwijzen
HVZ maakt bij voorkeur gebruik van contributie betaling via automatische incasso. De verwerking van de contributie vindt grotendeels plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem (Lisa) en Stichting Mollie Payments. De inning van de contributie verloopt analoog aan de seizoenindeling: deel 1 eind september (einde voorcompetitie), deel 2 eind november (einde herfstcompetitie), deel 3 eind januari (winter) en deel 4 eind april (voorjaarscompetitie). Zowel voor de incasso als bij zelf overmaken, wordt per deel, automatisch via email een factuur toegestuurd aan het 2e email adres van de leden.
Leden die wel of geen automatische incasso (meer) willen, kunnen dit doorgeven aan [email protected].
Indien een lid opzegt, stopt de betalingsverplichting pas nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan.

Bij het niet tijdig betalen van een verschuldigde contributie termijn, boete en/of eventuele andere in rekening gebrachte bedragen aan Hockey Vereniging Zevenaar, wordt automatisch een herinnering gemaild. Eventueel kan het bestuur een disciplinaire maatregel opleggen. Na het verstrijken van de vervaldatum van een factuur is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Het bestuur kan besluiten de vordering uit handen te geven waarna de wettelijke rente en incasso kosten voor rekening van het (oud)lid komen.

Het bestuur verwacht dat alle leden, ouders en verzorgers het bovenstaande begrijpen omdat onze vereniging op tijd inkomsten nodig heeft om te kunnen functioneren.

4. Rekeningnummer HVZ
Rabobank Zevenaar:
NL91RABO0304802778
t.a.v. Hockey Vereniging Zevenaar
o.v.v. factuurnummer, lidnummer, achternaam, voornaam en omschrijving.