x HVZ Lid worden

Voor vragen over meedoen en lidmaatschap van Hockey Vereniging Zevenaar (HVZ), mail naar [email protected]

1: Inschrijven
Iedereen die iets doet bij, voor of met HVZ (Spelers, trainers, coaches, vrijwilligers, donateurs, vrienden van HVZ) wordt in de HVZ ledenadministratie opgenomen door hieronder het digitale inschrijfformulier in te vullen. Het formulier wordt binnen een week verwerkt door de ledenadministratie. Op het inschrijfformulier geef je aan wat je binding is met de club: bijv. of je competitie wilt spelen of dat je alleen wilt trainen. Als je niet gaat spelen/trainen, zijn er ook de keuzes vrijwilliger (coach/trainer/wedstrijdtafel/bardienst e.d.) of donateur. De 'Vrienden van HVZ' is een groep van met name oud-leden die graag contact met elkaar en de club onderhouden.

De statuten en het reglement van de vereniging en de KNHB gelden voor alle leden, ook voor vrijwilligers.

Wanneer je aanmeldt als spelend/trainend lid, wordt door de Technische Commissie (TC) gekeken in welk team je als nieuw lid het beste past.

2: Een beknopte toelichting op het inschrijfformulier
HVZ gebruikt vrijwel volledig de mail als communicatiemiddel. Er staan 2 email adressen op het formulier. Het 1e mail adres is bedoeld voor het (jeugd)lid zelf, het 2e mail adres voor ouders of verzorgers en de contributie mail. Graag beide email adressen invullen (gelijk maken als er geen 2e adres nodig is). Eventueel kun je meerdere adressen invullen met een komma ertussen. De bevestiging van de inschrijving en bijv. alle teammail, wordt verzonden naar het 1e mailadres. Het 2e mailadres wordt bijv. voor de berichten van de penningmeester gebruikt.

De technische commissie zal het eerste contact zoeken. Daarnaast worden de contactgegevens gebruikt door teamleden en de coach.

Het in te vullen IBAN nummer wordt gebruikt voor de verrekening van de contributie. We streven ernaar dat zoveel mogelijk leden hun contributie betalen via een automatische incasso.

3: Status lidmaatschap
Na het invullen van het inschrijfformulier, krijg je de status 'proeflid'. Na 4 weken wordt het proeflidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap. Een lid verplicht zich tot het betalen van contributie conform het besluit van de Algemene Leden Vergadering. Voor een nieuw lid van HVZ, wordt eenmalig inschrijfgeld berekend (zie de bedragen in de tabel hieronder).
Wanneer je inschrijving is verwerkt, krijg je een aantal emails waaronder een email met gegevens waarmee je kunt inloggen op onze website, LisaTEAM en de hockey app. Als je bent ingelogd op LisaTEAM, kun je onder 'Profiel' zien met welke gegevens je bekend bent bij HVZ. Daar kun je zelf je emailadres, telefoonnummer en wachtwoord aanpassen.

4: Afspraken als je lid wordt
Van onze leden en ouders/verzorgers van onze jeugdleden verwachten wij een actieve deelname aan het verenigingsleven. Dit omvat onder meer:

- Je volgt de teamindeling die door de Technische Commissie wordt voorbereid.
- Het bezoeken van trainingen en wedstrijden is onderdeel van het spelen in een team: in principe ben je altijd en tijdig aanwezig.
- Ouders of verzorgers van jeugdleden verplichten zich tot het verrichten van een enkele maal per seizoen bardienst op zaterdag en tot het bij toerbeurt rijden voor je kind bij uitwedstrijden. Dit wordt zelf binnen de teams gepland en als je een keer niet kunt, is dat geen probleem, maar regel je wel zelf een oplossing. Bovendien wordt het meeleven met de wedstrijden van de kinderen erg gewaardeerd.
- Bij HVZ wordt verwacht dat een of meerdere ouders het team (van hun kind) coachen.
- Leden vanaf 15 jaar zijn verplicht tot het halen van een scheidsrechterskaart: in principe fluit iedereen. De vereniging zorgt voor de opleiding, begeleiding en indeling van de scheidsrechters. Ook hier geldt, dat als je een keer niet kunt, jezelf voor een oplossing zorgt en dat je dat dan doorgeeft aan de scheidsrechtersplanning.
- Onze seniorleden verplichten zich tot het verrichten van enkele malen bardienst op zondag per seizoen.
- Daarnaast zijn er natuurlijk nog meer vrijwilligerstaken die van belang zijn voor een goede organisatie binnen de club, denk daarbij bijv. aan de wedstrijdtafel, de kasteleins, technische commissies etc. Als u als lid of ouder van een jeugdlid interesse hebt in een vrijwilligersfunctie, dan kan dat worden aangegeven op het inschrijfformulier, via de desbetreffende commissie of bij de ledenadministratie.


5: Lidmaatschap pakketten HVZ:

Benjamins 1:
1 keer per week veldtraining.
Benjamins 2:
1 keer per week veldtraining en in de loop van het seizoen wedstrijdjes
Jongste jeugd (E en F teams):
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met 2 keer per week veldtraining.
Winteractiviteit in de zaal of op het veld.

Junioren (A t/m D teams):
spelen wedstrijden in de veldcompetitie, 2 veldtrainingen, zaalhockeycompetitie en 1 zaaltraining.
Senioren:
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met minimaal 1 veldtraining. Hoofdteams minimaal 2 veldtrainingen per week, zaalhockeycompetitie en minimaal 1 zaaltraining.
Senioren veteranen:
spelen wedstrijden in de veldcompetitie met minimaal 1 veldtraining.
Senioren trainingsleden (vanaf 18 jaar; speelgerechtigd in de competitie):
trainen minimaal 1 keer per week en spelen maximaal 6 competitiewedstrijden per jaar.
Senioren trimmers (vanaf 18 jaar; niet speelgerechtigd in de competitie), ProSockey:
trainen minimaal 1 keer per week en spelen 4 tot 6 vriendschappelijke wedstrijden (geen bondscompetitie) per seizoen.

De zaalteams zijn gelijk aan de veldteams. Er is geen discussie of iemand wel of niet deel neemt aan de zaal, want zaalhockey is een vast onderdeel van de hockeypakketten.
De contributie bij HVZ is dus inclusief zaalhockey!

Speciaal voor junioren (niet jongste jeugd) heeft HVZ een instappakket, de zog. HockeySchool: in groepsverband eerst een periode trainen (zonder wedstrijden) om op een redelijk niveau te komen, zodat je daarna bij een passend team kunt instappen. De contributie wordt aangepast als je in een team wordt ingedeeld.

Per seizoen is voor MBO, HBO en WO studenten vanaf 18 jaar en uitwonend (minimaal 40 km enkele reis) een korting op de pakketprijs aan te vragen. Het bedrag staat in de tabel hieronder bij Contributie. De korting moet ieder seizoen opnieuw voor 15 september aangevraagd worden door een recente copy van je inschrijving (studentenkaart) en een bewijs van uitwonend (screenshot van bijv. DUO, \ Persoon \ Meerdere adressen) als aanvraag te mailen naar '[email protected]'. Tevens dient het uitwonend adres in de ledenadministratie te kloppen.

6: Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap van HVZ geldt voor een heel verenigingsjaar (seizoen).
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.
Een opzegging van het lidmaatschap kan alleen per einde van het seizoen (30 juni) en dient minimaal 1 maand van tevoren gedaan te worden bij de ledenadministratie. Uiterlijk op 30 mei dient de opzegging ontvangen te zijn door HVZ.
Ieder die op 1 juli lid is van HVZ gaat akkoord met de volledige contributie voor het nieuwe verenigingsjaar. Je bent lid en contributie plichtig voor het hele verenigingsjaar. Dit in verband met het feit dat hockey een teamsport is en bij deelname aan een teamsport zijn de samenstelling, planning en instandhouding van de teams, de inzet en planning van (externe) trainers, de deelname van de teams aan de KNHB competitie en de club begroting van groot belang.
Voor het wijzigen of opzeggen van je lidmaatschap, kijk je bij de uitleg hieronder bij punt 10.

7: Contributie
De contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HVZ. Onderstaande bedragen zijn inclusief zaalhockey (indien van voorzien binnen het hockeypakket):

Lidmaatschap abonnement, seizoen 2019-2020 Bedrag (euro)
Benjamins 1 (t/m 5 jaar) 85,00
Benjamins 2 (6 jaar) 95,00
Jongste jeugd F-teams (6 en 7 jaar) 164,00
Jongste jeugd E-teams 224,00

Junioren D/C teams 295,00
Junioren B/A teams 317,00

Senioren (hoofdteams) 350,00
Senioren veteranen, Heren 2, Dames 3 285,00
Senioren trainingsleden (max. 6 wedstrijden) 219,00
Senioren trimmers 184,00
ProSockey trimhockey 190,00

Korting uitwonende studenten (minimaal 30 km. enkele reis) 102,00
Maximum gezinscontributie 838,00

Inschrijfgeld senioren, trimmers en trainingsleden 25,00
Inschrijfgeld jongste jeugd en junioren 20,00
Boete betaling na 1 oktober per maand (geldt niet voor machtiginggevers) 5,00

De berekening van de contributie bij de jongste jeugd en de junioren gaat automatisch en op leeftijd. Hierdoor kan het voorkomen dat bijv. een lid van 10 jaar is ingedeeld en speelt in een E8-team maar dat contributie voor D-junioren berekend wordt. Dit komt dan door de leeftijd.

Tijdens het seizoen kun je stoppen met hockey, maar de contributieverplichting loopt door tot het einde van het lopende seizoen mits je opzegging HVZ dan minimaal op 1 juni heeft bereikt (1 maand voor einde seizoen). Je krijgt hiervan altijd een bevestiging van de ledenadministratie. Opzeggingen of wijzigingen gedurende het seizoen zullen nooit tot contributierestitutie leiden.

Het gezinsmaximum geldt uitsluitend voor leden van een gezin die ingeschreven zijn op hetzelfde adres.
Oudleden die weer actief lid worden, zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

HVZ is een sportvereniging. Bij sporten loop je het risico dat er blessures ontstaan. Persoonlijke omstandigheden (vervelende langdurige blessures, stage, verhuizing etc.) zijn in principe geen argument voor stopzetting of restitutie van de contributie.

Indien de inschrijving van een nieuw lid tijdens het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag. Voor inschrijvingen vanaf 1 april tot 1 juni, geldt een korting van 75% op de jaarcontributie. Er is geen korting op het inschrijfgeld.

8: Betaalwijzen
HVZ maakt bij voorkeur gebruik van contributie betaling via automatische incasso. De verwerking van de contributie vindt grotendeels plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem. De inning van de contributie verloopt analoog aan de seizoenindeling: deel 1 eind september (einde voorcompetitie), deel 2 eind november (einde herfstcompetitie), deel 3 eind januari (winter) en deel 4 eind april (voorjaarscompetitie). Zowel voor de incasso als bij zelf overmaken, wordt per deel, automatisch via email een factuur toegestuurd aan het 2e email adres van de leden.
Leden die wel of geen automatische incasso (meer) willen, kunnen dit doorgeven aan [email protected].
Indien een lid opzegt, stopt de betalingsverplichting pas nadat alle openstaande bedragen zijn voldaan.

Bij het niet tijdig betalen van een verschuldigde contributie termijn, boete en/of eventuele andere in rekening gebrachte bedragen aan Hockey Vereniging Zevenaar, wordt automatisch een herinnering gemaild. Eventueel kan het bestuur een disciplinaire maatregel opleggen. Na het verstrijken van de vervaldatum van een factuur is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Het bestuur kan besluiten de vordering uit handen te geven waarna de wettelijke rente en incasso kosten voor rekening van het (oud)lid komen.

Het bestuur verwacht dat alle leden, ouders en verzorgers het bovenstaande begrijpen omdat onze vereniging op tijd inkomsten nodig heeft om te kunnen functioneren.

9: Rekeningnummer HVZ
Rabobank Zevenaar: NL91RABO0304802778 t.a.v. Hockey Vereniging Zevenaar
o.v.v. factuurnummer, lidnummer, achternaam, voornaam en omschrijving.

10: Wijzigen of opzeggen lidmaatschap
Ieder lid en vrijwilliger krijgt na inschrijving een code en wachtwoord om in te loggen op de HVZ site en in LisaTEAM (https://team.lisa-is.nl/?u=hvz.info).

Als je ingelogd bent in LisaTEAM. staat rechtsboven in de zwarte balk onder je naam 'Profiel'. Via 'bewerk', wijzig je daar zelf je email adressen en telefoonnummer(s). Daaronder vind je ook een aparte knop om je wachtwoord te wijzigen.
Voor wijziging van je adres of bankgegevens of vragen betreffende je lidmaatschap kun je een mailtje sturen naar de [email protected]. Vermeld in je mail altijd je lidnummer, voornaam, achternaam en eventueel je team. Je krijgt altijd binnen een week een persoonlijke bevestiging van de ledenadministratie dat de gegevens zijn verwerkt

Stoppen met hockey kan altijd maar opzeggen (einde contributie) kan tot 1 maand voor het einde van het seizoen (zie ook hierboven bij 7).
Voor opzeggen vind je in LisaTEAM (dus niet de hockey app) in de zwarte balk, in het midden onder 'Club' een rode knop 'Opzegformulier' voor de opzegpagina. Opzeggen kan alleen via dit opzegformulier en niet via de hockey app, email, bij de coach of 'via via'. Na het afsluiten van het opzegformulier, krijg je direct (via het opgegeven email adres) een automatische bevestiging dat je opzegging is verzonden naar de ledenadministratie. De ledenadministratie krijgt ook hetzelfde mailtje en je krijgt dan binnen een week een persoonlijke bevestiging van de ledenadministratie dat de opzegging inderdaad is verwerkt.

Disclaimer
Bij diverse gelegenheden worden foto's gemaakt. Deze foto's kunnen worden gepubliceerd via de HVZ site en gedeeld via de HVZ Facebook pagina of Instagram. Indien een publicatie als ongewenst wordt gezien, kun je dit direct laten weten aan de fotograaf of op een later moment via een mailtje aan [email protected]

De ingevulde gegevens worden elektronisch opgeslagen en zullen niet voor openbare publicaties worden gebruikt. De privacy verklaring van HVZ kunt u HIER vinden