Contributie

1. Contributie bedragen
De contributiebedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van HVZ. De contributie betaal je voor een verenigingsjaar (seizoen) lidmaatschap van de vereniging en deze is dus ook verschuldigd als sporten (tijdelijk) niet mogelijk is.
Onderstaande bedragen zijn inclusief zaalhockey (indien voorzien binnen het hockeypakket):

Lidmaatschap abonnement, verenigingsjaar 2022-2023 Bedrag (euro)
Benjamins (t/m 5 jaar) 90,00


Jongste jeugd O8 (F-teams, 6 en 7 jaar) 170,00
Jongste jeugd O9, O10 (E-teams) 235,00

Junioren O12/O14 (D/C teams) 305,00
Junioren O16/O18 (B/A teams) 330,00

Senioren competitie Heren 1, Dames 1 365,00
Senioren competitie Heren 2, Dames 2 295,00
Senioren competitie Dames 3 295,00
Senioren Trimmers (lid op 1 juni 2022) 205,00
Senioren Trimmers (nieuwe leden) 250,00

Maximum gezinscontributie 874,00

Inschrijfgeld senioren (18+) 25,00
Inschrijfgeld jongste jeugd en junioren 20,00
Boete betaling na 1 oktober per maand (geldt niet voor machtiginggevers) 5,00

De berekening van de contributie bij de jongste jeugd en de junioren gaat automatisch en op leeftijd. Hierdoor kan het voorkomen dat bijv. een lid van 11 jaar is ingedeeld en speelt in een O10-team maar dat de contributie voor O12 berekend wordt. Dit komt dan door de leeftijd.

Het gezinsmaximum geldt uitsluitend voor leden van een gezin die ingeschreven zijn op hetzelfde huisadres.

Oudleden die weer actief lid worden, zijn geen inschrijfgeld verschuldigd.

HVZ is een sportvereniging. Bij sporten loop je het risico dat er blessures ontstaan. waardoor je niet kunt sporten. Persoonlijke omstandigheden zoals (langdurige) blessures maar ook spontane stage of studie in het buitenland, spontane verhuizing etc., geven geen recht op verminderen of stoppen van je contributie want je zegt bij de inschrijving of aanvang van het nieuwe verenigingsjaar akkoord te zijn met de contributie voor het hele verenigingsjaar. De contributie is gekoppeld aan het lidmaatschap van de vereniging, niet aan de persoonlijke mogelijkheid te spelen of te trainen (leden kunnen voor dit risico indien gewenst zelf een verzekering afsluiten).
Wanneer je vóór 1 mei bij de ledenadministratie meldt dat je komend seizoen een tijd niet mee zult doen (bijv. door een mogelijke stage, studie in het buitenland), maken we daar een notitie van en kunnen we daarmee rekening houden binnen de club en de contributie.

Tijdens het verenigingsjaar kun je stoppen met hockey, echter de contributie blijft verplicht en loopt door tot het einde van dat verenigingsjaar (seizoen) en/of tot alle bedragen zijn voldaan. Zog. 'directe opzeggingen' gedurende een lopend verenigingsjaar geven geen recht op een contributie vermindering.
Wanneer er een openstaand contributie bedrag ontstaat, betekent het dat je in verzuim bent en dat HVZ dit als vordering uit handen kan geven (lees ook hieronder bij 3).
Je opzegging moet HVZ vóór 1 mei hebben bereikt. Je krijgt van de opzegging altijd binnen een week een bevestiging van de ledenadministratie. Bewaar de bevestiging goed! Zie de pagina over het lidmaatschap en hoe je precies kunt opzeggen (inloggen op LisaTeam i.v.m. privacy regels).

2. Kortingen
Wanneer de inschrijving van een nieuw lid tijdens het lopende seizoen door de ledenadministratie wordt ontvangen na 1 januari, dan geldt een korting op de contributie van 50% van het jaarbedrag. Voor inschrijvingen na 15 maart, geldt een korting van 75% op de jaarcontributie. Er is geen korting op het inschrijfgeld.
Nieuwe leden via de Tulpencursus betalen pas contributie met ingang van het nieuwe verenigingsjaar.

3. Betaalwijzen
HVZ maakt bij voorkeur gebruik van contributie betaling via automatische incasso. De verwerking van de contributie vindt grotendeels plaats met behulp van een geautomatiseerd systeem (Lisa) en Stichting Mollie Payments.
De inning van de contributie verloopt analoog aan de seizoenindeling: deel 1 eind augustus, deel 2 eind november (einde herfstcompetitie), deel 3 eind februari (winter) en deel 4 eind april (voorjaarscompetitie).
Zowel voor de incasso als bij zelf overmaken, wordt per termijn, automatisch via email een factuur toegestuurd aan het 2e email adres van de leden.
Leden die wel of geen automatische incasso (meer) willen, kunnen dit doorgeven aan [email protected].

Bij het niet tijdig betalen van een verschuldigde contributie termijn, boete en/of eventuele andere in rekening gebrachte bedragen aan Hockey Vereniging Zevenaar, worden automatisch herinneringen gemaild. Eventueel kan het bestuur een disciplinaire maatregel opleggen. Na het verstrijken van de vervaldatum van een factuur is het lid zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim. Het bestuur kan besluiten de vordering uit handen te geven waarna de wettelijke rente en incasso kosten voor rekening van het (oud)lid komen.

Het bestuur verwacht dat alle leden, ouders en verzorgers het bovenstaande begrijpen omdat onze vereniging op tijd inkomsten nodig heeft om te kunnen functioneren.

4. Lidmaatschap opzeggen
Natuurlijk is het heel jammer als je moet besluiten te stoppen met hockey en dat je dan gaat opzeggen. Als het dan toch zover komt, moet je de opzegging doen via www.hvz.info en dan inloggen met je lidnummer en wachtwoord. Dit is om zeker te weten dat jij het bent. Klik daarna op de button 'Club' en dan op 'Opzegformulier', vul je gegevens in en druk op verzenden. Dan krijg je gelijk een bevestiging. De ledenadministratie krijgt ook hetzelfde mailtje en je krijgt dan binnen een week een persoonlijke bevestiging van de ledenadministratie dat de opzegging inderdaad is verwerkt. Uitsluitend na ontvangst van deze persoonlijke bevestiging vanuit de ledenadministratie van HVZ is je opzegging definitief. Bewaar deze bevestiging goed!

NB: na je opzegging blijft de contributie verplichting tot het verenigingsjaar is afgelopen!

5. Rekeningnummer HVZ
Rabobank Zevenaar:
NL91RABO0304802778
t.a.v. Hockey Vereniging Zevenaar
o.v.v. factuurnummer, lidnummer, achternaam, voornaam en omschrijving.